Aflæsning af Vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket aflæser vandmålerne hvert år omkring 1. december. Aflæsningen danner grundlag beregningen af aconto betalingen for vand. 

NB. Fra 2021 har Sømarkens vandværk lavet en aftale med Bornholms Energi og Forsyning om at levere aflæsninger/ målerdata til beregning af kloak/spildevandsafgifter. Den enkelte andelshaver skal herefter ikke selv indberette målerdata til Bornholms Energi og Fosyning. 

Hvis du ønsker at indberette din seneste måleraflæsning, skal du klikke her

Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåler.

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, bør tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftninger.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendomme og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Placering af vandmåler

Måleren skal placeres 1 m. fra skel, eller efter nærmere aftale med driftslederen. 
Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. 

Ved ejerskifte og  ændringer i installationer samt manglende indberetninger om vandforbrug, skal indvendige målere flyttes til en udvendig tilgængelig målerbrønd. Måleren skal placeres 1 m. fra skel, eller efter nærmere aftale med driftslederen. 

Ved opsætning og reparation af vandmålere skal det være muligt for vandværkets ansatte at kunne manøvre rundt og anvende værktøj. 

Det er til enhver tid vandværket som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til.

Udskiftning af vandmåler

I henhold til nye regler må vandmålere, som benyttes til afregning af vandforbrug, ikke være over 9 år gamle, med mindre det ved stikprøvekontrol er påvist, at målerne stadig er præcise.

De vandmålere, som udtages til stikprøvekontrol, sendes til afprøvning på et akkrediteret laboratorium. Viser afprøvningen, at en vis procentdel af de udtagne målere ikke længere kan leve op til kravene for nøjagtighed, skal alle vandmålere af samme type udskiftes inden for en fastsat tidsfrist.
Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Vandmålere

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe, møbler og i udvendige terrasser omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler. 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere ved  alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring på ejendommen – i målerbrønd umiddelbart efter skel ( 1 m.).

Ved nybyggeri, renoveringer og ejerskifte skal vandmåleren placeres i målerbrønd 1 m. fra skel, eller efter nærmere aftale med driftslederen. 

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. Husk derfor at ventilerne på hver sin side af vandmåleren i målerbrønden skal være funktionsduelige og i orden.

På nedenstående illustrationer vises forbrugerens ansvarsområde for ledninger og målere:

IMG 0144 IMG 0145

 

Sømarkens Vandværk | Strandvangen 1, Pedersker | 3720 Aakirkeby | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt