Bestyrelsen efter konstituering maj 2023

Formand: Trygve Spanner Lund (medlem af bestyrelsen siden 1992)

Næstformand: Ole Folkmann (medlem af bestyrelsen siden 2018)

Sekretær: Jens Jensen (medlem af bestyrelsen siden 1998)

Menigt medlem: Holger Funch (medlem af bestyrelsen siden 2023)

Kasserer og ansat driftsleder: Anders Hjorth Jensen (medlem af bestyrelsen siden 2011)

Suppleant: Flemming Madsen (valgt siden 2023)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand, og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis De ønsker yderligere information og viden om grundvand, kan De læse mere hér

Drik frisk vand
Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har De altid frisk og koldt vand, og De undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt. 

Undgå metalafgivelser fra armaturer
Mange armaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet.Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.

Forbrugeransvar
Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er Vandværket heller ikke ansvarlig for. 

Utætte rør
Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde Deres hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og checke, at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør De kontakte en blikkenslager.

Brandhaner
I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Har De en brandhane placeret uden for Deres grund, skal De sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.
 
Stophaner
Stophaner tilhører vandværket og skal derfor altid være til at komme til. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over 
stophanen. 

Flytning
Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift til Sømarkens Vandværk..

Leveringsområde

Sømarkens Vandværk leverer vand i området mellem Raghammer mod vest og Strandmøllen mod øst.

Mod nord er grænsen ved Sdr. Landevej, bortset fra området ved Trekanten, som får vand fra Pedersker Vandværk. 

Tilslutningsafgifter pr. grund

Anlægsbidrag:                                    kr. 6.400,-  excl. moms
+ Stikledningsbidrag: Efter regning.
+ Forsyningsledningsbidrag: Efter regning. Prisen afhænger af hvilket område boligen er beliggende i.

 

Vandafgifter / takster 2023

Fast årlig afgift:     Kr.  1100,-
Pris pr. m3: Kr.     6,-
Forbrugsafgif  og drikkevandsbidrag pr. m3:  Kr.   6,37


Alle afgifter er a conto pr. år forud i forhold til registreret forbrug i 2022. Alle afgifter er excl. moms.

Vandværket foretager måleaflæsning i slutningen af året og regning udsendes i løbet af januar året efter.

Vandregninger afregnes kun mellem vandværk og ejer af udlejningsejendomme.
Gebyrer:

Flyttegebyr: Kr. 250,-
Restancegebyr:   Kr. 100,-
Lukkegebyr: Kr. 300,-
Genåbningsgebyr:     Kr. 300, -

Gebyr for brydning af vandmålerplombering uden tilladelse fra vandværk  600,00 kr + moms
+ påløbne omkostninger efter regning
 
N.B.
Husk at melde jeres private adresseændringer, telefonnummerændringer, mailadresse mv., til Sømarkens Vandværk.
Husk at melde salg af huse. 

Ved ejerskifte og  ændringer i installationer samt manglende aflæsninger om vandforbrug, skal indvendige målere flyttes til en udvendig tilgængelig målerbrønd.Installation af målerbrønd skal foretages af en autoriseret vvs'er eller vandværket. Måleren skal placeres 1 m. fra skel,og maks. 50 cm fra stophanen/stikledningsventilen eller efter nærmere aftale med driftslederen. 

Vandforsyningsregulativ

For Bornholms private vandværker

Kommunalbestyrelsen har i maj 2007 godkendt regulativ for de private vandværker på Bornholm. Regulativet er fælles for alle øens private vandværker. Regulativet trådte i kraft d. 1. juni 2007. Link til regulativ for private vandværker.

 

Persondataforordning og IT-sikkerhed pr. 25.5.2018

Bestyrelsen for Sømarkens Vandværk kan hermed oplyse at de eneste personoplysninger som er nødvendige og som vandværket har kendskab til er:

- navne og adresser på andelshaverne, samt i et vist omfang mailadr. og telefonnumre.

- forbrugsdata 

Disse oplysninger bliver ikke videregivet til 3. mand.

 

Kundernes klageret ændres fra 1.oktober 2015

 Forbrugerne kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 3500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for inbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk

 

Sømarkens Vandværk | Strandvangen 1, Pedersker | 3720 Aakirkeby | Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Kontakt